skip to Main Content

Vår uthyrningspolicy

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter inom koncernen F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Syftet med koncernens uthyrningspolicy är att ge en tydlig bild av bolagets övergripande principer för uthyrning av lägenheter till sökande, samt för byte och 2:a hands uthyrning. Den grundar sig på branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer, lagar, ägardirektiv, affärsidé samt bolagets egna behov.

Vår vision

Vi strävar efter långsiktiga hyresförhållanden och önskar hyresgäster som visar ett specifikt intresse, vilja och önskan att bo och leva i våra lägenheter. En blandning av unga och äldre, ensamstående och familjer i våra fastigheter ska bidra till att skapa ett trevligt och tryggt boende.

Så funkar vår bostadskö

Alla har möjlighet att ställa sig i vår bostadskö. Vår bostadskö är företagsintern och kopplas inte ihop med andra bostadsköer. Dock kan extern bostadskö tillämpas vid uthyrning via förmedling, exempelvis Boplats, HomeQ eller likvärdig organisation. Företräde ges till befintliga hyresgäster, både i vår interna kö samt via extern förmedling. Detta förutsätter att hyresgäst samt eventuella medboende i hushållet har varit bosatta i sin lägenhet i minst ett sammanhängande år, och under denna tid uppfyllt övriga avtalsvillkor.

En gång om året behöver man bekräfta sin köplats för att få fortsätta stå kvar i kön. 

Efter att ha tackat nej till fem visningar och tre erbjudanden om lägenhet så förlorar man sin köplats. 

Villkor för att bli hyresgäst hos oss

För att kunna bedöma om en bostadssökande kommer att kunna leva upp till de ekonomiska och sociala krav som ett hyresavtal innebär och vara boende hos oss, utgår vi bland annat från nedanstående punkter.

 • Bostadssökanden ska vara myndig.
 • Goda referenser från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.
 • Sökande och medsökande ska ha för avsikt att bostaden används som permanent boende och därmed vara folkbokförda på adressen. Undantag kan göras för minderåriga. För personer med dubbel bosättning tittar vi på familjeförhållanden, arbetsförhållanden, anknytning till respektive ort, vistelsetid och antal övernattningar i respektive bostad. Detta måste styrkas med beslut från Skatteverket.
 • Endast personer som är permanent boende i lägenheten får vara folkbokförda på adressen.
 • Man har för avsikt att uppfylla de sociala förpliktelserna enligt kontraktet dvs. att man är en skötsam hyresgäst utan störningar och skadegörelser.
 • God ekonomi – hushållets gemensamma inkomst ska motsvara minst tre ggr årshyran. Om hushållets gemensamma inkomst är för låg kan denna kompletteras med en borgensman alternativt styrkande av eget kapital.
 • Man ska ha haft regelbunden inkomst i minst sex månader innan inflyttningsdagen i form av arbete, pension, a-kassa, statliga studiemedel eller föräldrapenning.
 • Egen företagare ska ha godkänd F-skatt, registreringsbevis samt kunna styrka tillräcklig betalningsförmåga.
 • Vi tar kreditupplysningar på såväl sökande som borgenärer, och godkänner inte betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 • Vi utför kontroller om sökandens bakgrund i brottsregistret. Vid kriminell belastning i brottsregister kan sökande endast i undantagsfall ges möjlighet att bli erbjuden en lägenhet.

Så många får bo i lägenheten

Antal boenden i hushållet skall vara rimligt i förhållande till storleken på lägenheten och framgår i uppställningen nedan:

1 Rok max 2 personer*

2 RoK max 3 personer*

3 RoK max 4 personer*

4 RoK max 5 personer*

5 RoK max 6 personer*

*Ingen åldersgräns.

Urvalsprocessen

Ett erbjudande av lägenhetsvisning kan gå till flera sökanden samtidigt och eventuellt genomförs en personlig intervju. I nästa steg i uthyrningsprocessen sker kontroll av ekonomi och brottsregister, då en sökande med godkända resultat kan bli erbjuden ett hyreskontrakt.

Vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst bland sökande med hänsyn tagen till gällande lagar och förordningar, lämplighet och internkö.

Regler kring andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

Angående byte och andrahandsuthyrning av våra lägenheter följer vi branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer. En ansökan om andrahandsuthyrning eller lägenhetsbyte måste skickas in minst 3 månader innan planerad uthyrning och godkännas av hyresvärden. Hyresgästen måste ha beaktansvärda skäl för uthyrningen och ska ha bott i sin lägenhet i minst ett år innan ansökan hanteras. Det ekonomiska ansvaret gentemot oss som hyresvärd kvarstår hos förstahands hyresgäst under hela andrahandsuthyrningen.

Skicka din intresseanmälan

Vi välkomnar nya hyresgäster. Gör en intresseanmälan här för att ställa dig i vår bostadskö.

Our rental policy

This policy refers to our rental properties within F O Peterson & Söner Byggnads AB.

The purpose of our rental policy is to provide a clear picture of the company’s overall principles for renting out apartments to applicants, as well as for apartment exchanges and second-hand rentals. It is based on the industry association Fastighetsägarna’s guidelines, laws, owner directives, business concept and the company’s own needs.

Our vision

We strive for long-term tenancies and want tenants who show a specific interest and desire to live in our apartments. A mix of young and old, single households and families in our properties contribute to creating a pleasant and safe living space.

This is how our housing queue works

Anyone can join our housing queue. Our housing queue is internal to the company and not connected to other housing queues. However, an external housing queue can be applied when letting through an intermediary, for example Boplats, HomeQ or an equivalent organisation. We prioritize existing tenants, both in our internal queue and via external mediation. The condition is that the tenant and any co-residents in the household have lived in their apartment for at least one continuous year, and during this time fulfilled other contractual conditions.

Once a year, you need to confirm your place in the queue in order to continue being in queue. After refusing five viewings and three offers for an apartment, you lose your place in the queue.

Conditions for becoming a tenant with us

In order to be able to assess whether a housing applicant will be able to live up to the financial and social requirements that a rental agreement entails and be a resident with us, we start from, among other things, the points below.

 • The housing applicant must be of legal age.
 • Good references from previous landlord and/or employer.
 • Applicants and co-applicants must intend to use the home as permanent residence and thus be registered at the address. Exceptions can be made for minors. For people with dual residence, we look at family relationships, work relationships, connection to the respective location, length of stay and number of nights in each residence. This must be substantiated with a decision from the Swedish Tax Agency.
 • Only people who are permanent residents of the apartment may be registered at the address.
 • The tenant is intended to fulfill its social obligations according to the contract ie. that you are a responsible tenant without previous disturbances or caused damage.
 • Good finances – the household’s joint income must correspond to at least three times the annual rent. If the household’s joint income is too low, this can be supplemented with a guarantor or alternatively verification of equity.
 • You must have had regular income for at least six months before the move-in date in the form of work, pension, unemployment insurance, government student funds or parental allowance. Self-employed persons must have approved F-tax, registration certificate and be able to prove sufficient ability to pay.
 • We take credit information on all applicants and do not approve tenants with payment complaints or unpaid debts.
 • We carry out checks on the applicant’s background in the criminal record. In the case of criminal charges in the criminal record, applicants can only be given the opportunity to be offered an apartment in exceptional cases.

This many people can live in the apartment

The number of residents in the household must be reasonable in relation to the size of the apartment and is shown in the table below:

1 Rok max 2 people*

2 RoK max 3 people*

3 RoK max 4 people*

4 RoK max 5 people*

5 RoK max 6 people*

*No age limit.

The selection process

An offer of an apartment viewing can go to several applicants at the same time and a personal interview may be conducted. In the next step in the rental process, financial and criminal records are checked, when an applicant with approved results can be offered a rental contract.

We reserve the right to select a tenant from among applicants taking into account applicable laws and regulations, suitability and internal queue.

Rules regarding subletting and apartment exchange

Regarding exchange and subletting of our apartments, we follow the guidelines of the industry organization Fastighetsägarna. An application for subletting or apartment exchange must be submitted at least 3 months before the planned rental and approved by the landlord. The tenant must have good reasons for the rental and must have lived in their apartment for at least one year before the application is processed. The financial responsibility towards us as landlord remains with the primary tenant throughout the subletting.

Sign up to our internal housing queue

We welcome new tenants. Register your interest here to join our housing queue.