skip to Main Content

Vanliga frågor och svar

När ska hyran vara betald? Får jag ha inneboende? Hur lång uppsägningstid har jag? Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. Hittade du inte svar på din fråga – kontakta vår kundservice.

Bopärm

Vilka skötselråd och regler gäller för din lägenhet?  Din bopärm innehåller alla svar. Läs den digitalt i hyresgästportalen Real. Den finns även i fysiskt format i  din lägenhet.

Most frequently asked questions & answers

When is the rent due? Can I sublet my apartment? How long notice do I have before moving out? Below you find answers to the most commonly asked questions. If you do not find the answer to your question, please contact our customer service. 

Housing Binder

What rules and care advice do you need to follow as a tenant at FO Peterson? Your Housing Binder contains all the answers. Read it digitally in the tenant portal Real, or in the binder you recevied when moving in.

När skall hyran betalas? / When is the rent due?

Hyran skall vara betald senast sista vardagen i varje månad. Du betalar hyran månadsvis i förskott. Exempel: I slutet på december ska du betala för januari månads hyra. Senast den sista vardagen i månaden ska din hyresinbetalning ha inkommit till oss.

//

Your rent needs to be payed no later than the last weekday of each month. You pay the rent monthly in advance. Example: At the end of December, you must pay for January’s rent. Your rent payment must have been received by us no later than the last weekday of the month.

När och hur får jag min första hyresavi? / When do I receive my first invoice?

Är du ny hyresgäst som ännu inte flyttat in i vår fastighet? Då får du din avi skickad per post till din gamla adress samt via mail.

Möjlighet att betala hyran via e-faktura är på gång. Vi meddelar alla boende så snart funktionen startat.

Ny hyresgäst får sin första avi ett par dagar efter att hyresavtalet har signerats. Efterföljande hyresavier skickas ut runt den 15:e, en gång per kvartal, det vill säga tre månader åt gången. Som hyresgäst behöver du dock bara betala en månad i taget.

//

Are you a new tenant who has not yet moved into our property? You will then receive your first invoice  by post to your old address and via email.

New tenants receive their first notice a couple of days after the lease has been signed. Already moved in tenants receive their invoices around the 15th, once per quarter. That is, three months at a time. As a tenant, however, you only need to pay one month at a time.

Var ser jag mina hyresavier och om ni tagit emot min inbetalning? / Where can I see my invoice and if you recevied the payment?

I hyresgästportalen Real kan du överblicka dina hyresavier och se om de har betalats. Det kan dock ta ett par dagar för våra system att uppdateras. Har du nyligen betalat din hyra, vänta någon dag med att kolla i Real.

//

In the tenant portal Real, you can see your invoices and if they have been paid. However, it may take a few days for our systems to update. If you have recently paid your rent, wait a few days before checking Real.

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand? / Can I sublet my apartment?

Ja, om man har beaktansvärda skäl. Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas rekommendationer. Observera att ni måsta skriftligen ansöka hos oss. Ladda ned ansökningsblankett här. Var ute i god tid. Räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor.

//

Yes, if you have good reasons. We follow the recommendations of the industry association Fastighetsägartan. Please note that you must apply to us in writing. Download the application form here and do it in time. Expect a processing time of about 4-6 weeks.

Vad skall jag göra om jag tappar en nyckel? / What should I do if I loose a key?

Gör en felanmälan i hyresgästportalen Real omedelbart, samt skicka oss en kopia på polisanmälan, om det är så att du utsatts för stöld. Tips: Kontakta ditt försäkringsbolag och meddela att du kommer att få en faktura från oss för låsbyte. Ta reda på om de ersätter dina kostnader.

//

Report the incident in the tenant portal Real immediately, and send us a copy of yur poice report – if the key was stolen. Advice: Contact your insurance company and inform them that you will receive an invoice for the cost of the change of locks. Find out if the will compensate this cost for you.

Vad skall jag göra om jag behöver fler nycklar? / What should I do if I need more keys?

Skapa en felanmälan och be oss att göra en extra nyckel till dig. Kostnaden för denna kommer vi att lägga på din nästa hyreasvi.

//

Make an errand in the tenant portal Real, and ask us to make you an extra key. The cost for this will be put on your next rental invoice.

Hur gör jag för att säga upp min lägenhet? / How do I terminate my lease?

Gör så här:

  1. Maila kundservice.bostader@fop.se och meddela oss att du vill säga upp din lägenhet. Uppge adress, lägenhetsnummer och önskat utflyttningsdatum. Uppsägningstiden är alltid 3 månader, räknat i hela kalendermånader.
  2. Efter att vi mottagit ditt mail så skickar vi ut ditt hyresavtal för uppsägning via Mobilt BankID. Först när vi mottagit din underskrift så räknas uppsägningen som giltig.
  3. Har du inte tillgång till Mobilt BankID? Då går det också bra att skicka in en skriftlig uppsägning med underskrift av samtliga hyresgäster som skrivit under hyresavtalet. Du kan också säga upp ditt hyresavtal genom att skriva under uppsägningsfältet sist i ditt hyresavtal, och skicka in det till oss med vanlig post. Väljer du att skicka in din uppsägning med vanlig post så är det viktigt att du kontaktar oss (via mail eller telefon) och meddelar att uppsägningen är på väg.

//

  1. Email kundservice.bostader@fop.se and let us know that you want to terminate your lease. State address, apartment number and your desired move-out date. The notice period is always 3 months, counted in full calendar months.
  2. After we receive your email, we send out your rental agreement for termination via Mobile BankID. Only when we have received your signature is the termination considered valid.
  3. Do you not have access to Mobile BankID? Then you could also send us a written notice of termination signed by all tenants who signed the lease, or sign the cancellation field at the end of your rental agreement, and sending it to us by regular mail. If you choose to submit your termination by regular mail, it is important that you contact us (via email or phone) and let us know that the termination is on its way.

Hur lång uppsägningstid har jag? / How long is my notice period?

Du har 3 månaders uppsägningstid räknat från närmsta kommande månadsskifte.

//

You have 3 months notice, counted from the next nearest month.

 

Måste jag ha en försäkring av lägenheten? / Do I need to have home insurance?

Ja, ni måste minst ha en hemförsäkring med de förutsättningar som speglar ert boende. Försäkringen ska gälla fr o m inflyttningsdagen t o m utflyttningsdagen.

//

Yes, you must have home insurance that starts the same day as you get the keys, until the day you move out.

Får jag utföra byggnadsarbeten i lägenheten? / Can I do construction work in the apartment?

Det är tillåtet att måla och tapetsera om väggar och tak i lägenheten. Arbetet måste vara fackmannamässigt utförd och vara i neutrala färger och mönster. Vid avflyttningsbesiktning kan vi kräva att arbetet görs om eller ändras om det är bristfälligt utfört eller ej har neutrala färger och mönster. Inga andra arbeten eller förändringar får utföras i lägenheten. Vi vill att ni kontaktar vår drifttekniker innan ni startar något arbete.

//

You are permitted to paint and put up wallpaper on the walls and ceiling in the apartment. However the work must be professionally done and in neutral colors and patterns. During the move-out inspection, we (the landlord) can demand that the work be redone or changed if it is poorly executed or does not have neutral colors and patterns. No other work or changes may be carried out in the apartment. We want you to contact us before starting any work.

Får jag ha inneboende? / Can I have people staying in my apartment?

Ja, det är tillåtet att ha inneboende men vi önskar att bli informerade. Detta för att vi ska veta vilka som vistas i fastigheten vid t.ex kontakt med vår kundservice. Även för kringboende ska det kännas tryggt att veta vilka som kommer och går i fastigheten. Du får inte överskrida antalet personer som tillåts bo i lägenheten. Mer om detta här.

Så många får bo i lägenheten

Antal boenden i hushållet skall vara rimligt i förhållande till storleken på lägenheten och framgår i uppställningen nedan:

1 Rok max 2 personer*

2 RoK max 3 personer*

3 RoK max 4 personer*

4 RoK max 5 personer*

*Ingen åldersgräns.

//

Yes, you are allowed to have roomates, but we wish to be informed about this, for us to be able to know who lives in our properties. It is also nice for you neighbors to know who lives in the property. Also – make sure you do not exceed the number of people allowed in the apartment

1 Rok max 2 people*

2 RoK max 3 people*

3 RoK max 4 people*

4 RoK max 5 people*

  • No age limit.

*Ingen åldersgräns.

Får min inneboende förekomma i brottsregistret? / Can my roomate have a criminal record?

Vi utför regelbundna kontroller av vilka som är folkbokförda i våra fastigheter. Endast i undantagsfall erbjuder vi personer med kriminell belastning i brottsregister ett hyreskontrakt. Av samma anledning så godkänner vi inte att våra hyresgäster har inneboende som har grov kriminell bakgrund.

//

We carry out regular controls of the people registered in our properties. Only in exceptional cases do we offer people with a criminal record on their criminal records a rental contract. For the same reason, we do not approve of our tenants having residents who have a serious criminal background.

Får jag byta min lägenhet till en annan lägenhet? / Can I change my apartment to another one?

Ja, om man har beaktansvärda skäl. Sådana skäl är exempelvis:

  • ändrade familjeförhållanden pga dödsfall, separation eller tillökning till familjen.
  • väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden som leder till önskemål om lägre hyra.
  • ändrade förhållanden på grund av studier eller arbete på annan ort.

Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer och rekommendationer. Vi tar endast emot ansökningar om lägenhetsbyte skriftligen. Printa och fyll i denna ansökningsblankett och posta till Att: Malin Strande, F O Peterson, Götgatan 10, 41105, Göteborg.

Var ute i god tid. En ansökan bör skickas in minst 3 månader innan önskad flytt. I undantagsfall kan vi godkänna byte tidigare. Räkna med en handläggningstid på ca 4-6 veckor. Observera att vi inte kan påverka handläggningstiden hos bytespartens hyresvärd som kan sträcka sig upp till 8 veckor.

//

Yes, if you have good reasons. Such reasons are, for example: changed family circumstances due to death, separation or addition to the family. significantly changed economic conditions that lead to requests for lower rent. changed circumstances due to studies or work in another location.

We follow the guidelines and recommendations of the industry organization Fastighetsägarna. We only accept applications for a change of apartment in writing.

Print and fill in this application form and mail it to: Malin Strande, F O Peterson, Götgatan 10, 41105, Gothenburg. Be out in time. An application should be submitted at least 3 months before the desired move. In exceptional cases, we can approve exchanges earlier. Expect a processing time of about 4-6 weeks. Please note that we cannot influence the processing time with the exchange party’s landlord, which can extend up to 8 weeks.

Kan jag överlåta min lägenhet? / Can I give my apartment or lease to someone?

Nej, vi accepterar ej någon överlåtelse av lägenheter.

//

No, we don not accept any transfer of leases.

Kan jag hyra ut min lägenhet via Airbnb? / Can I sublet my apartment through Airbnb?

Nej, vi accepterar ej någon uthyrning via Airbnb eller liknade organisation. Detta gäller även uthyrning av enstaka rum under kortare perioder då det är viktigt för oss att andra hyresgäster inte störs och blir otrygga när främmande människor vistas i fastigheten.

//

No, we do not accept any rental through Airbnb or similar services. This also applies to subletting specific rooms during shorter periods of time.

Besiktigas alltid en lägenhet vid en omflyttning? / Are apartments always inspected when moving out?

Vi besiktigar alltid alla lägenheter vid omflyttningar. Vi gör en förbesiktning cirka två veckor innan din utflyttning, och en slutbesiktning när din lägenhet är helt flyttstädad, tömd och klar. Vi ser helst att både av- och inflyttande hyresgäster är närvarande vid besiktningen. Vår personal kallar till besiktningen och skriver alltid ett protokoll från besiktningen som du och hyresgästen efter dig får i digital form.

//

We always inspect all apartments when moving. We do a pre-inspection about two weeks before you move out, and a final inspection when your apartment is completely cleaned, emptied and ready. We prefer that both moving out and moving in tenants are present during the inspection. Our staff calls for the inspection and always writes a protocol from the inspection that you and the tenant after you receive in digital form.

Får man röka i lägenheten eller på balkongen? / Am I allowed to smoke in the apartment or on the balcony?

Nej, vi har rökförbud i alla våra lägenheter samt på balkonger/uteplatser, loftgångar, entréer och i direkt anslutning till lägenheterna. Detta för att kunna säkerställa en god boendemiljö för alla våra boende och kommande hyresgäster.

//

No, smoking is forbidden in all our apartments as well as on balconies/patios, loft corridors, entrances and in direct connection to the apartments. This is to be able to ensure a good living environment for all our residents and future tenants.