skip to Main Content

Integritetspolicy

F O Peterson behandlar personuppgifter om dig som är hyresgäst, leverantör, affärspartner, jobbsökande eller annan intressent i förhållande till F O Peterson.

Hantering av personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter:

Du som är hyresgäst hos oss

Vi arbetar för en trygg & säker miljö i våra fastigheter och det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din personliga integritet.

För att vi ska kunna utföra det som krävs av oss enligt hyreskontraktet och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, som t ex skatterättsliga skyldigheter, är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter. Vi kan också behandla dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse att göra det, t ex vid inbjudningar till olika evenemang och sammankomster.

Personuppgifter vi samlar in

När du är vår hyresgäst registrerar vi personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för hyresadministration, hyresförhandlingar, information och samverkan, NKI-undersökningar, felanmälningar, kontroller och besiktningar, mediaförsörjning, underhåll och för att kunna genomföra ombyggnationer.
Därför behandlar vi t ex dessa personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E- post
 • Personnummer
 • Uppgifter om bankkonto

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det är bara de som verkligen behöver och har behörighet att behandla dina personuppgifter som har tillgång till dem.

I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag. Sådana överföringar sker exempelvis för att sköta felanmälningar och underhåll, inkassoärenden samt vid revision.

Du som gör en intresseanmälan på vår webbplats

På vår webbplats har du möjlighet att anmäla intresse för kommande hyreslägenheter. När du lämnar in en intresseanmälan behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Uppgifterna ligger kvar när du står i vår bostadskö. Om du inte önskar stå kvar som sökande kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

 • Namn
 • E- post
 • Telefonnummer

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det är bara de som verkligen behöver och har behörighet att behandla dina personuppgifter som har tillgång till dem.

I vissa situationer kan dina personuppgifter komma att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag.

Du som är leverantör eller lämnar anbud till oss

När vi tar emot anbud och ingår avtal med leverantörer kommer vi att behandla personuppgifter om dig som är anställd hos sådant bolag. Vi behandlar bara de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera inköp och för att utföra avtalsuppdraget.
Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden enligt ett kommande avtal och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, till exempel lagen om offentlig upphandling.

Personuppgifter vi samlar in

De uppgifter vi behandlar är till exempel:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Fotografier
 • Uppgifter i CV:n

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling. Skriv inte känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa eller sexuell läggning i bifogade CV:n.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag.

Du som deltar i projekt under F O Petersons ledning

När du deltar i något av våra projekt kommer vi att behandla de personuppgifter om dig som vi behöver för projektadministration, styrning och ledning av projektet, dokumentation av kartläggningar och workshops, och för behörighetskontroll.

För att vi ska kunna utföra det som vi åtagit oss enligt avtal och rättsliga skyldigheter eller när vi har ett berättigat intresse behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar till exempel uppgift om:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem. I vissa situationer kommer dina personuppgifter att överföras till externa parter som vi har avtal med eller om det krävs enligt lag.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi använder oss av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Vi säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingarnas ändamål och bara så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal, hyreskontrakt eller svensk lag såsom arkivlagen.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke, kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen om du ångrar dig och återkallar samtycket.

Vilka personuppgifter vi hanterar och varför (den rättsliga grunden) varierar beroende på vilken typ av kontakt du har med oss.

Du har rätt att se hur vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

Om du vill klaga eller lämna synpunkter

Det är F O Peterson & Söner Byggnads AB, org.nr. 556011-3465, som är personuppgiftsansvarig.

Du är alltid välkommen med synpunkter eller frågor till vårt dataskyddsombud Göran Nilsson, g.nilsson@fop.se.

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.