FO Peterson & Söner har ett unikt totalerbjudande. Tillsammans med oss kan du rita, konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad inredning.

Anställda 90 stOmsättning 500 mkrSäte Göteborg
Lokaler 40.000 kvmBostäder Ca 80 stGrundat 1870

BYGG MED OSS

F O Peterson är en koncern bestående av fem dotterbolag – alla inom byggnation. Vi kan ta oss an alla typer av uppdrag. Tack vare modern styrning av våra affärsområden vad gäller projektledning, planering, kalkylering, genomförande och förvaltning skapas förutsättningar för kostnadseffektiva byggprojekt med hög kvalitet. Vi kan de lokala förhållanden i Göteborg och erbjuder samma breda tjänsteportfölj som de allra största i branschen.

Vi fyller 150 år!

Familjeföretaget F O Peterson & Söner grundades redan 1870 vilket gör oss till Sveriges äldsta byggföretag. Vi brinner för vårt Göteborg och att bygga med kvalitet oavsett om projektet handlar om renovering av kulturbyggnader eller nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter. Att bygga med ett gott hantverk skapar hållbara värden för både projektets ekonomi och miljön i stort – ett värde som i slutändan gynnar stadens invånare!

F o Peterson firar 150 år!

Här nedan kan du läsa om våra fantastiska byggnadsverk under dessa år :

Landsarkivet i Göteborg tillkom efter flera års överläggningar mellan flera olika myndigheter. Redan den 16 november 1906 kunde man i Svenska Dagbladet bland annat läsa följande:

”Riksarkivarien Emil Hildebrand hemställer till k. m:t att taga i öfvervägande lämpligheten af en förflyttning af landsarkivet i det egentliga Götalands landsarkivområde från Vadstena till Göteborg samt, om denna tanke af k. m:t gillas, vidtaga åtgärder för att främja dess förverkligande.”

De styrande i Göteborg var positiva till förslaget och enligt en lokal kommitté skulle stadens åtagande endast vara att upplåta mark samt att erlägga ett byggnadsbidrag på 150.000 kronor.

Till Landsarkivets arkitekt valdes Gustaf Améen, Stockholm, och när det gällde entreprenör valdes F O Peterson bland total åtta anbudslämnare. De två byggnaderna uppfördes 1910-1911 och togs i bruk hösten 1911.

#FOP150 #göteborg #tbt #throwbackthursday #historia #göteborgshistoria #gammalthus #arkitektur #gammaltochnytt #landsarkivet

Landala kapells tillkomst 1885 möttes av en viss kritik, då en del debattörer menade att Landalas församlingsbor hade ett ganska kort avstånd till andra kyrkor. Det handlade om en fem minuters promenad till Hagakyrkan eller en tio minuters fotvandring till Domkyrkan.

Kritikerna misstänkte helt enkelt att detta var svenska kyrkans svar på de frikyrkor som byggdes i Landalas omedelbara närområdet.

Oavsett kritiken så fick byggmästare F O Peterson i uppdrag att uppföra kapellet efter arkitekten Carl Möllers ritningar.

Det var kanske ingen direkt stor och mäktig katedral i Bohusländsk granit, men väl ett fint litet kapell, byggt i trä, som invigdes söndagen den 11 oktober 1885. Kapellet flyttades den 27 oktober 1919 från Kapellplatsen i Landala till sin nuvarande plats mellan Kapellgången och Aschebergsgatan, mitt över före detta Vasa sjukhus.

Den 22 oktober 1960 eldhärjades kyrkan, som efter en återuppbyggnad invigdes på nytt 1962.

#FOP150 #göteborg #göteborgshistoria #tbt #throwbackthursday #historia #gammalthus #gammaltochnytt #landalakapell #landala #kyrka #trähus #träkyrka

Franska värdshuset, i hörnet Smedjegatan och Kronhuset, uppfördes 1899 åt Göteborgs Utskänknings AB, enligt ritningar av F O Peterson.

Huset ersatte en äldre upplaga av värdshus med samma namn, som fram till dess varit lokaliserat vid Packhusplatsen 4.

Det nya värdshuset hade en krog på bottenvåningen samt matsal och café en trappa upp. På andra våningen fanns en bostad för värdshusets föreståndare samt kontor.

Kjell Hjern skrev i sin bok ”Ett svunnet Göteborg”, utgiven 1964, följande text vid ett foto från värdshusets serveringslokal:

”Franska värdshuset som systembolagskrog. Ett anslag på väggen omtalar att man saluförde mjölk och kaffe. Att starkare drycker också kunde förekomma, lyckades en och annan dock räkna ut på egen hand. Toaletten – i fonden – hade ingen dörr; också på det stället ville man ha gästerna under kontroll.”

Franska värdshuset stängdes 1956.

#FOP150 #Göteborg #göteborgshistoria #tbt #throwbackthursday #värdshus #kronhusbodarna #gammalthus #ölrepubliken #gammaltochnytt #smedjegatan

Vävskedsgatan i Lunden var ett uppmärksammat partnersamarbete mellan F O Peterson och White arkitekter.

Det handlade om att kunna utveckla och uppföra hyresrätter med rimliga hyror och nytänkt arkitektur i en kuperad miljö.

Resultatet blev nya lägenheter bakom Överåsvallen, med en fin utsikt över Göteborg. Huset är fem våningar högt, varav den översta våningen är något indragen. Lägenheterna, som har en öppen planlösning, är tvårummare respektive trerummare upp till 70 kvadratmeter.

Byggtiden pågick februari 2005 till december 2005. Det var cirka 7.000 sökande till de 28 lägenheterna.

Bygget utsågs till Årets Bygge 2005, kategori Årets Bostad, samt nominerades till Kasper Salinpriset 2006.

#FOP150 #göteborg #göteborgshistoria #lunden #whitearkitekter #whitearchitecture #hyresrätter #öppenplanlösning #åretsbygge #kaspersalinpriset #throwbackthursday #tbt

Göteborgs sparbank, landets första sparbank, som grundades 1820, beslutade på 1880-talet att bygga en egen fastighet på Drottninggatan 33.

Byggmästare F O Peterson fick bygguppdraget och den 7 september 1887 kunde banken ta sina nya lokaler i besiktning, i ett hus där fasaden var smyckad med ornament i form av Merkuriushattar och kaducéer.

Efter att sparbanken 1913 flyttade sitt huvudkontor till Västra Hamngatan 7, har Drottninggatan 33, genomgått flera ombyggnationer. Exempelvis genomförde F O Peterson en ombyggnation kring 1917 då AB Industribanken skulle starta sin verksamhet i huset. En betydligt senare ombyggnad av fastigheten genomförde F O Peterson åt Göteborgs kyrkliga stadsmission, vilket bland annat resulterat i en välbesökt lunchrestaurang.

#FOP150 #göteborg #tbt #throwbackthursday #historia #gammalthus #arkitektur #göteborgshistoria #sparbank #drottninggatan #bank #stadsmissionen

Bazar Alliance var resultatet av en större ombyggnad som byggmästaren F O Peterson genomförde 1887-1888 efter konsul Gustav Bolanders idé och arkitekten Victor von Gegerfelts ritningar.

I Dagens Nyheter den 10 december 1887, lagom inför julhandeln, kunde man bland annat läsa följande:

”Två hus vid Kungstorget och ett vid Bazargatan i Göteborg, till sammans upptagande en areal af 30,000 qvadratfot, ha apterats till ett större affärsetablissement, som i dagarne öppnats under namn af ”Bazar Alliance”. Sjelfva bazaren är byggd af jern och glas samt innehåller 40 butiker. Ritningarna äro gjorda af stadsarkitekten V. v. Gegerfelt och arkitekten H. Pfannenstiel. Byggnadsarbetet är utfördt af F. O. Peterson och jernarbetet vid Bohus mekaniska verkstad.”

Noterbart var att bazaren upplystes med elektriskt ljus samt att brödbutikerna efter klockan 18.00 reade ut bröd som inte kunde förvaras till morgondagen.

Bazar Alliance byggdes alltså före intilliggande Stora Saluhallen, men revs 1985.

#FOP150 #göteborg #tbt #throwbackthursday #historia #gammalthus #arkitektur #göteborgshistoria #kungstorget #saluhallen #elektrisktljus #bazar #bazaralliance #glastak

Vasagatan 2 är en av flera fastigheter på denna gata som har byggts av byggmästare F O Peterson och torde också tillhöra ett av de äldsta av byggmästarens byggen som fortfarande står kvar.

Just detta hus har ritats av den välkände arkitekten Adrian C. Peterson och uppfördes 1877 för materialförvaltaren Carl Strömman.

De jämngamla grannfastigheterna Vasagatan 4 och Vasagatan 6 i kvarteret Apeln finns för övrigt också med på företagets referenslista och även beträffande dessa hus är det arkitekten Adrian C. Peterson som har hållit i pennan.

Nog är det vackra och ståtliga byggnader som bjuder in oss till Vasagatan och stenstaden.

#FOP150 #göteborg #throwbackthursday #tbt #göteborgshistoria #vasa #vasagatan #arkitekt

Göteborgs Köpmansbank, grundad 1873, hade först sina lokaler på Södra Hamngatan 17, men kom år 1891 att bygga en egen fastighet i hörnet Södra Hamngatan 23 och Korsgatan 1. Detta kunde man läsa i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 17 mars 1891:

”Nytt bankhus. Göteborgs köpmansbank kommer att uppföra ett nytt bankhus, som skall hafva sin plats vid hörnet af Södra Hamn- och Korsgatorna. Det skall uppföras af byggmästaren F. O. Peterson efter ritningar af stadsarkitekten W. von Gegerfelt och arkitekten C. Johansson , säger ”Göt. P:n.””

Ansvarsuppdelningen mellan arkitekterna var att Gegerfelt svarade för planritningarna, medan Johansson utförde fasadritningarna.

Fastigheten har sedan dess genomgått flera ombyggnationer, bland annat i mitten av 1930-talet då entrén på hörnet mot Tyska Bron kom till.

#FOP150 #göteborg #göteborgshistoria #södrahamngatan #köpmansbank #bank #pantbank #gammalthus #gammaltochnytt #tbt #throwbackthursday #tyskabron

Eriksbergs Mekaniska Verkstads nya maskinverkstad ritades av arkitekten Alexander Ericsson och uppfördes 1960-1962 av F O Peterson. Eriksberg var för övrigt en mycket stor och under decennier trogen kund till F O Peterson.
Den nya maskinverkstaden, benämnd ”Blå Hallen” för sin delvis blåa interiör, användes för tillverkning av motordelar samt som monterings- och provkörningshall för de stora fartygsdieslarna, vilka var gigantiska motorer med extrema dimensioner.
Under åren 1989-1992 byggdes den stora maskinverkstaden om till hotell- och konferensanläggningen Quality Hotel 11, samtidigt som den intilliggande gamla maskinverkstaden byggdes om till en evenemangsbyggnad, Eriksbergshallen.

#FOP150 #Göteborg #göteborgshistoria #eriksberg #blåhallen #qualityhotel #eriksbergshallen #gammalthus #gammaltochnytt #hisingen #tbt #throwbackthursday

Göteborgs fruntimmersförenings flickskola vid Chalmersgatan 7 var resultatet av en stiftelse som grundades redan 1815 av några ”människoälskande fruar” som önskade ge fattiga flickor nödvändig undervisning och uppfostran.

Arkitekten Carl Fahlström (1854-1920) skapade ritningar för en fyra våningars fastighet i romantisk stil med rött terrakottategel, medan själva bygguppdraget gick till F O Peterson. Byggnaden blev färdig i augusti månad, undervisningen påbörjades måndagen den 4 september, huset invigdes den 6 oktober 1882 samt ombyggdes 1908. Även om verksamheten upphörde år 1938 kan det väl ändå vara intressant att ta del av ett citat hämtat från Handelstidning den 2 september 1882:

”Det är Göteborgs förmögnare damer, som ega förtjensten af att hafva, under loppet af många år, uppehållit och utvecklat från en ringa början till en ganska hög ståndpunkt denna skola.”

#FOP150 #göteborg #tbt #throwbackthursday #historia #gammalthus #arkitektur #göteborgshistoria #vasa #fruntimmersföreningen #chalmersgatan #arkitektur

Olof Asklunds garagebyggnad vid Kastellgatan 21 var ett av många bygguppdrag som F O Peterson utförde åt Olof Asklunds Wienerångbageri. Ett annat exempel var det sedan länge nedrivna tvåvåningshus på Albogatan 6, uppfört 1878, där Olof Asklund i bottenvåningen hade både bageri och butik.    
 
Garagebyggnaden, som uppfördes 1925, ritades av arkitekten Vilhelm Mattson (1894-1975) vid F O Peterson. Fastigheten finns ännu kvar, men är numera både om- och påbyggd.
 
Beträffande Olof Asklunds Bageri, som för många äldre göteborgare kanske främst förknippas med Övre Husargatan samt skorpor, så köptes verksamheten 1958 av Pååls Bröd AB, som på 1960-talet byggde sitt stora bageri i Högsbo.

#FOP150 #göteborg #tbt #throwbackthursday #historia #gammalthus #arkitektur #gammaltochnytt #göteborgshistoria #linné #kastellgatan

Sjömansgården vid Stigbergstorget uppfördes med stöd av flera stora donationer. Först var det major Herbert Jacobsson och hans hustru Karin, född Broström, som redan 1943 donerade 600.000 kronor, för att ge sjöfolket i Göteborg möjligheter att på ett effektivt sätt kunna ta vara på och använda sin fritid i hamn. Detta följdes upp 1948 då en anonym donator donerade 400.000 kronor till samma ändamål. Det skulle senare visa sig att även denne donator fanns inom familjen Broström. Rederifirman Axel Broström & Son skänkte för övrigt, i samband med invigningen, 100.000 kronor till driften av verksamheten.

Arkitekten Vilhelm Mattson vid F O Peterson svarade för ritningarna och det var också F O Peterson som uppförde huset. Det skulle dock dröja till den 29 september 1954 innan anläggningen invigdes, vilket utfördes av biskop Bo Giertz och några dagar senare besökte HKM Drottning Louise den nya fina byggnaden.

Sjömanskyrkans verksamhet, som tidigare varit förlagd till Johanneskyrkan, flyttades i mitten på 1980-talet till Sjömansgården.

#FOP150 #göteborg #tbt #throwbackthursday #historia #gammalthus #arkitektur #gammaltochnytt #göteborgshistoria #stigbergstorget #sjömanskyrkan #sjömansgården

Andra sidor av FO Peterson

Köpa bostad?

Nyfiken på en nyproducerad bostadsrätt? Besök vår webbsida FO Bygger.se

Är du hyresgäst?

Är du intresserad av att hyra bostad eller har frågor kring ditt boende. Se vår sajt för dig som är hyresgäst.

Karriär

Vi på FO Peterson arbetar inom en lång rad yrken. Vill du vara med att bygga för Göteborgs framtid – hör av dig till oss!