Grundförstärkningar

Vi är specialiserade på grundförstärkningar av innerstadsbebyggelse. Ofta anlitas vi som underentreprenör till byggföretag som utför renoveringar i äldre byggnader, men det är inte ovanligt att vi utför uppdrag som general- eller totalentreprenör direkt åt byggherren.

Vi är proffs på att stötta gamla och ofta unika byggnader

Vi utför schaktning i källare med gräv-/rivningsrobotar och utför ny grundläggning med gejderstyrda pålningsmaskiner för optimal precision. Dessa maskiner är utformade för arbeten i trånga utrymmen. Pålningen sker med effektiva slanka stålrörspålar som slås under bärande delar av byggnaden och gjuts fast. Detta ger en styv och stabil konstruktion.
I våra projekt är betonggjutningar en stor och viktig del av arbetet. Vi utför därför naturligtvis rena betongentreprenader utan pålning också.

Vindslägenheter

I vissa fastigheter finns möjligheten att sänka golvet i källaren. Detta passar bra i byggnader där man då kan frigöra vinden till lägenheter. Ett sådant förfarande kan ge fastigheten ökat värde och betydande intäkter. Inte minst som medel för att bekosta grundförstärkningen.

Grundförstärkning i teknikens framkant

Vi har alltid arbetat för att vara ledande i frågor som gäller grundförstärkningsteknik. Våra anställdas erfarenhet ger oss ett stort och brett kunnande. Vi är engagerade och vill ständigt utvecklas med nya metoder och arbetssätt.

Kvalitet och miljö

Grundförstärkningar i Göteborg AB är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1997 och ISO 14001 år 2010. Miljö- och arbetsmiljöstyrning ingår som viktiga och naturliga delar i vårt ledningssystem.

Kvalitetsstyrning

En avgörande punkt är att våra projekt görs rätt från början. Innan de påbörjas ska beställaren, brukaren och vi vara införstådda med arbetsgång och slutprodukt. Ledningssystemet ska säkerställa att vi utför arbetet med den kvalitet som kunden förväntar sig. Vi ska ständigt utveckla vårt arbetssätt och genom delaktighet tillvarata våra anställdas kunnande.

Miljöstyrning

Vi skall bedriva verksamhet på ett sätt som inte förbrukar resurser i onödan och som möjliggör ett kretsloppstänkande. Vi ska aktivt ta reda på förbättringsmöjligheter och snabbt införliva dem i vårt arbetssätt.

Arbetsmiljöstyrning

Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och en hög säkerhet. Säkerheten för dem som berörs av våra projekt ska aldrig åsidosättas. Våra anställda ska vara väl förtrogna med de krav och risker som finns och tillsammans ska vi skapa bästa möjliga arbetsmiljö.

Visa alla uppdrag relaterade till Grundförstärkningar
F O Peterson & Söner Byggnads AB    |  Götgatan 10, 411 05 Göteborg, Sweden  |  Tel: 031-724 80 00  Fax: 031-724 80 10